szabadidős tevékenységek

Havi szakkör

A köznevelési intézmények oktatási-nevelési programjának megvalósítását, valamint kínálatának gazdagítását támogató tanórán kívüli szabadidős tevékenység természettudományos témakörökben.

Csillagászat

5 alkalmas foglalkozás 2×45 percben. Az általános csillagászati témaköröket érintve megtudjuk, hogy pontosan mivel foglalkozik egy csillagász, megtanulunk tájékozódni a Földön térben és időben, megismerjük a Naprendszer égitestjeit és a távoli csillagok világát.

A környezetvédelem aktuális problémái

5 alkalmas foglalkozás 2×45 percben. A biológiai sokféleség, az energiahasználat, a fogyasztói szokások, a klímaváltozás és a túlnépesedés témáin keresztül pillantunk bele korunk legégetőbb környezetvédelmi problémáiba.

Természetvédő

5 alkalmas foglalkozás 2×45 percben. A természetvédő havi szakkör célja, hogy a tanulók ismerjék a természetvédelem (környezetvédelem) alapfogalmait, szakszerűen és biztonságosan tudják használni a munkájához szükséges laboratóriumi és terepi eszközöket és berendezéseket (pl., hőmérőt, ökológiai mérőbőröndöt, sztereo- és fénymikroszkópot, víz- és talajmintavevőket), tudjanak határozni állat- és növényhatározó segítségével (könyv és internet), a méréseket, vizsgálatokat (pl. talaj fizikai és kémiai jellemzőinek meghatározását, növény és állathatározást) az előírásnak megfelelően tudják megtervezni és elvégezni, tudjanak biológiai (botanikai és zoológiai), élettelen környezeti tényezők (pl. víz, talaj, levegő), és meteorológiai jellemzőket (pl. hőmérséklet) értékelni, valamint értsék, hogy milyen célt szolgál a környezeti hatásvizsgálat, és tudjanak egyszerű környezeti hatásvizsgálatot készíteni kiadott anyag segítségével.

Robotépítő

5 alkalmas foglalkozás 2×45 percben. A foglalkozás célja: A tanulók szerezzenek jártasságot az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő eszközök használatában. Az együttműködésben szerezzenek gyakorlatot. A tanulók ismerjék meg egyszerű feladatokon keresztül a LEGO MINDSTORMS EV3 grafikus képernyőjét, annak felépítését. Ismerjék meg az egyszerű geometriai alakzatok rajzolásának módját. A rajzoláson keresztül szerezzenek gyakorlatot a koordinátarendszer és a koordináta geometria alapjairól, valamint rajzok geometriai és síkbeli tulajdonságairól.


Fizika és kémia határán

5 alkalmas foglalkozás 2×45 percben. Látványos és tanulságos kísérletek a fizika és a kémia határterületeiről.

Tematikus tevékenységek

Foglalkozássorozat

Tematikus, de nem szakkör formában megvalósított foglalkozások.

Csillagászat

5 alkalmas foglalkozás 2×45 percben. Az általános csillagászati témaköröket érintve megtudjuk, hogy pontosan mivel foglalkozik egy csillagász, megtanulunk tájékozódni a Földön térben és időben, megismerjük a Naprendszer égitestjeit és a távoli csillagok világát.

Természettudományos játszóház

5 alkalmas foglalkozás 2×45 percben. A játszóház témái: Az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatásának bemutatása példákkal. Az egészséges környezetet fenntartó és az azt szennyező emberi tevékenységek felismerése. Az ember természeti folyamatokban játszott szerepének kritikus vizsgálata. A fogyasztási szokásokkal kapcsolatos ésszerű és felelős szemlélet erősítésével törekvés a tudatos állampolgárrá nevelésre. A természeti környezet és jelenségei: Ásványok és kőzetek, nyersanyagok és energiahordozók, illetve talajtípusok.

Rejtvényfejtők klubja

5 alkalmas foglalkozás 2×45 percben. Foglalkozás célja: A tanulók értelmi képességeinek fejlesztése, szabadidő tartalmas eltöltése, szociális és társas kompetenciák fejlesztése. Érdekes szórakoztató feladatok megoldása, melyekre a tanítási órák keretein belül nincs lehetőség.

A környezetvédelem aktuális problémái

5 alkalmas foglalkozás 2×45 percben. A biológiai sokféleség, az energiahasználat, a fogyasztói szokások, a klímaváltozás és a túlnépesedés témáin keresztül pillantunk bele korunk legégetőbb környezetvédelmi problémáiba.

Látványos fizikai kísérletek

5 alkalmas foglalkozás 2×45 percben. A programelem cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése:

Kölcsönhatás fogalmának mélyítése. Az anyagok szerkezetét leíró modellek használata.

Együttműködési képesség fejlesztése. A kísérletező képesség fejlesztése, megfigyelőképesség és a logikus gondolkodás fejlesztése. Legyen képes a munkafolyamat során a gyakorlatban is elsajátítani az elméletben megismerteket, illetve szerezze meg az ott szükséges ismeretek gyakorlati tapasztalatait.

Alakuljanak ki benne a kísérletezés során pontos, folyamatos munkavégzés tudatos folytatásának igénye.

Ismerje fel az összefüggéseket, és tudja javítani a hibákat, tudja, hogyan kérjen segítséget.

Halmazállapotok

5 alkalmas foglalkozás 2×45 percben. Kísérletes foglalkozássorozat a következő témakörökben:

• Anyagok halmazállapot-változásai
• Olvadás, fagyás
• Párolgás, forrás
• Kísérletek szárazjéggel
• Kísérletek cseppfolyós levegővel, illetve folyékony nitrogénnel

Ifjú csillagászok baráti köre

5 alkalmas foglalkozás 2×45 percben. Csillagászati témájú foglalkozássorozat a következő témákban:

• A csillagászat, mint tudomány. Mivel foglalkozik a csillagászat?
• A Föld, mint égitest
• Tájékozódás a Földön
• A Föld forgása és következményei. Időmérés
• A Föld keringése
• A csillagos égbolt, csillagképek
• Bolygómozgások, a Naprendszer dinamikája
• A távcső, Galilei, Kepler
• A Nap
• A Naprendszer égitestei
• Csillagvárosok
• A Világegyetem szerkezete
• Az ősrobbanás elmélete

Alkoholok világa
Egy különleges hétköznapi anyag: a víz

5 alkalmas foglalkozás 2×45 percben. A fizikai kísérletek során megismerjük a víz fizikai, kémia tulajdonságait, a víz biológiai jelentőségét, mint az élet elengedhetetlen feltétele. Megtudjuk, miért fázunk vizes testel, és hogy miért nem fagy meg 0 fokon a tengervíz, de azt is, hogy hogyan lépkednek a vízipókok a víz felszínén. Fontos témapont a vízzel való takarékos gazdálkodás, az ivóvizek és a folyók megóvásának kérdése.

A biológiai sokféleség megőrzésének nehézségei

5 alkalmas foglalkozás 2×45 percben. A programelem fő témakörei:

Életközösségek, Természetes és mesterséges életközösségek
A biológiai sokféleség csökkenésének legfőbb okai
Élőhelyek típusai, a természetes élőhelyek pusztulása, populációk leromlása
Az életközösségek és biodiverzitás védelme
Mit tehetünk a biodiverzitás csökkenése ellen?

Elektromos kísérletek

5 alkalmas foglalkozás 2×45 percben. A foglalkozás célja:

Kísérletezve, élményszerűen juttassuk a gyerekeket olyan információkhoz, melyek segítenek nekik eligazodni a környezetük törvényei között, és vegyék észre, hogy bármilyen egyszerű jelenség mögött is nagyon mély tudás lakozik. Segítsük őket abban, hogy minél jobban megkedveljék a természettudományokat.
A gyerekek kísérleti keretek között ismerkednek fizikai törvényszerűségekkel:
A mágnesességgel és a statikus elektromossággal
Mérőműszer készítés. Vezetők és szigetelők. Vezetők és mágnesesség kapcsolata
Egyszerű kísérletek áramkörök összeállítására
Áramvezetés és az elektromos áram kémiai hatásának vizsgálata
Áramjelző és mikrofon készítése

meghökkentő kísérletek

Kihelyezett természettudományos óra

A gyerekek kísérleti keretek között ismerkednek fizikai törvényszerűségekkel.

Akusztikai kísérletek

A foglalkozás sorozat az akusztika témakörhöz kapcsolódó tanórán kívüli ismeretszerzést segíti elő játékos és kísérletező formában. A foglalkozás sorozat öt alkalomra épül, alkalmanként kétszer 45 perc időtartamra. A foglalkozások 7-dik és 8-dik osztályos tanulók számára készült. Cél a gyerekek érdeklődésének felkeltése a természettudományok iránt. Figyeljék környezetüket, tapasztalatokat gyűjtsenek. Vegyék észre, hogy milyen színes világ veszi körül őket. A tapasztaltakat próbálják értelmezni és keressenek magyarázatot a megfigyelt jelenségekre.

A foglalkozások témái:
• Hangoljunk! – Játék, zajkeltés, zene
• Meglátni a láthatatlant
• Hang a fizikusok szemével- Kísérletek, magyarázatok
• A hallás – A természet hangjai
• A hang és a tudományok


Meghökkentő kísérletek a levegővel

A foglalkozás célja: Kísérletezve, élményszerűen juttassuk a gyerekeket olyan információkhoz, melyek segítenek nekik eligazodni a környezetük törvényei között, és vegyék észre, hogy bármilyen egyszerű jelenség mögött is nagyon mély tudás lakozik. Segítsük őket abban, hogy minél jobban megkedveljék a természettudományokat.

Foglalkozás leírása: A gyerekek kísérleti keretek között ismerkednek fizikai törvényszerűségekkel. Előkerül az égés, és annak feltételei. A nyomás és annak feltételei. Egy kis hővezetés, és hőtágulás, illetve rakétaelv. A magdeburgi- féltekék ismertetése, a levegő kimutatása, légpárna és emelő készítés. A kísérletek között több kísérlet a Bernoulli-törvényt demonstrálja, illetve a tehetetlenség törvényét mutatja be. A foglalkozáson előkerül a rakétaelv, és annak felhasználása. Beszélünk arról is, hogy mi kellene ahhoz, hogy elhagyjuk a Föld légterét.

Személyre szabott képzés

Kiscsoportos foglalkozás

Ez a tevékenység személyre szabott képzési lehetőség egy-egy természettudományos területen kiemelkedő képességgel rendelkező diákok számára.

Hogyan használható a víz?

A foglalkozás céljai:

• A víz, mint legfontosabb életfeltétel
• A víz különböző előfordulási formáinak tudatosítása
• A környezetet tudatosan figyelő tanulók formálása
• Az életet tisztelő emberek nevelése
• Környezettudatos magatartásra ösztönzés
• Figyelmük felhívása természetes vizeink védelmére

Feladatok:
• Élő és élettelen környezet megfigyelése: vizek, növények, állatok összekapcsolódása
• A víz, mint élőhely megismerése
• A víz tulajdonságainak tapasztalati úton történő megfigyelése
• A víz halmazállapotai és a természetben előforduló csapadékformák kapcsolata
• A víz élettani szerepének tanulmányozása
• Kapcsolódó új fogalmak megismerése, jelentéstartalmuk tudatosítása
• Összefüggések segítséggel történő felismerése, támogatással történő megfogalmazása
• Természetvédelemre való nevelés


Környezetismeret – Felsősöknek
Környezetismeret – Alsósoknak

A foglalkozás céljai:

• tapasztalaton alapuló környezeti nevelés.
• a tanuló alkalmazza a gyakorolt megismerési módszereket
• tudja az időjárás elemeinek, a napoknak, az évszakoknak, hónapoknak a neveit
• ismerje fel a legjelentősebb termesztett növényeinket
• tudja, hogy a víz és a levegő elengedhetetlen feltétele az élőlények létezésének
• tájékozódjon biztonsággal lakhelyen, iskolájában, környezetében
• ismerje és alkalmazza a tisztálkodás szabályait
• az élettelen természetben előforduló egyszerű összefüggések felismerése
• a természet megszerettetése, kincseinek megóvása, az élő és élettelen környezet iránti érzékenység és felelősség kialakítása
• a környezetvédő magatartásra nevelés
• tapasztalatok gyűjtése, egyszerű szóbeli megfogalmazása
• a megismerési módszer, a tartós figyelem, emlékezet fejlesztése
• helyes magatartási szokások megerősítés
• az együttműködés, a szocializáció fejlesztése

Feladatok:

• Környezettudatos viselkedés megalapozása
• Egészséges életmódra nevelés
• Természetvédelemre való nevelés
• Ok•okozati összefüggések megfogalmazása
• Új fogalmakkal való megismerkedés
• Kreativitás, fantázia fejlesztése
• Egészségvédelem

Szervezeti keretek:

• Frontális munka
• Differenciált munka
• Páros munka
• Egyéni munka

Természettudományos versenyek

Versenyek, vetélkedők

Természettudományos területen tartott szabadidős tevékenység, amelynek győzteseit a verseny végén díjazzuk.

Matematika

A verseny célja:
• a tanulók problémamegoldó képességének, kreativitásának fejlesztése
• matematika népszerűsítése, megszerettetése,
• sikerélmény biztosítása,

Feladatok tematikája:
Az egyszerűbb számsor és műveleti sorrend mellett a gondolkodtató, problémamegoldó, logikát, kreativitást igénylő feladatok is megjelennek. Mivel a csapat vegyes összetételű, a gyengébb képességűeknek is lesz sikerélménye a könnyebb feladatokkal, a nehezebb feladatok pedig a jobb képességűeknek kedveznek.

Biológia

A verseny anyaga a természetismeret tantárgy biológia részéből készült. A 4 órás programon 4 fős csapatok vesznek részt iskolánként. Minden iskolából két 5. és két 6. osztályos tanuló alkot egy csapatot. (5 iskolából, ez összesen 20 fő). A feladatlapot minden tanuló egyénileg oldja meg. A többi feladatot pedig közösen.

Időterv:
1. rész: teszt-, feladatlap megoldása (az állathangok a https://learningapps.org oldalon)
2. rész: Ki vagyok én? játék
3. rész: Ismerd fel! Madárhangok és mikroszkópos preparátumok felismerése
4. rész: Feladatok értékelése, megoldása, eredményhirdetés

Kémia

Kémia verseny 7. és 8. évfolyam részére. A feladatokat feladatlapon kell megoldani. A feladatok megoldásához periódusos rendszeren és zsebszámológépen kívül más segédeszköz nem használható.

Földrajz-földtan

Kötetlenebb foglalkozások

Műhely

Kötetlenebb, elsősorban informális, a résztvevők aktivitására és kezdeményezőképességére alapozó foglalkozások.

Robotépítő

Foglalkozás célja: A foglalkozás elsődleges célja, hogy a tanulók tapasztalat szerezzenek a programozásában, a szín szenzor és a Sound blokk alkalmazásában, ugyanakkor bővüljenek ismereteik a szín és a hang fizikai jelenségekről. A műhelyfoglalkozás többek során többek között olyan szerkezetet alkotunk, amely különböző színek nyomán különböző hangmagasságú hangokkal szólaltat meg. Lehetőséget teremt arra a foglalkozás, hogy a színekkel és a hangokkal – mint fizikai jelenségekkel – a tanulók számára is izgalmas. A tanulók ismerjék meg egyszerű feladatokon keresztül a LEGO MINDSTORMS EV3 grafikus képernyőjét, annak felépítését. Ismerjék meg az egyszerű geometriai alakzatok rajzolásának módját. A rajzoláson keresztül szerezzenek gyakorlatot a koordinátarendszer és a koordináta geometria alapjairól, valamint rajzok geometriai és síkbeli tulajdonságairól. A tanulók megismerjék a megújuló energiaforrás szükségességét, valamint a robot programozását. Megújuló energia szélturbina megépítése, tanulmányozása. Okos ház építése, működtetése


Járműépítés

A foglalkozás fő programelemei:

• Általános géptan
• Az informatika alapjai
• Irányítástechnika
• Mechatronika alapjai
• Anyagismeret
• Megmunkálási technológiák
• Karbantartás
• Szervíztechnika és üzemfenntartás


Élményszerű ismeretszerzés

Témanap, témahét

Élményszerű, tapasztalati úton való ismeretszerzés, meghatározott természettudományos témában.

Ökológiai megfigyelési program

A program céljai: A levegő-, a víz- és a talajszennyezés forrásainak, a szennyező anyagok típusainak és konkrét példáinak megismerése, vizsgálata. A talaj termőképességét befolyásoló tényezők elemzése. A környezet és az ember egészségi állapota közti összefüggések felismerése. Az energia-átalakító folyamatok környezeti hatásainak elemzése, alternatív energiaátalakítási módok megismerése, az ismeretek alkalmazása a fenntarthatóság és autonómia érdekében a háztartásokban és kisközösségekben. Környezettudatos magatartás kialakítása. A fenntarthatóságot segítő életvitel megismerése, gyakorlása a mindennapokban. Az anyag- és energiatakarékos szemlélet, életmód megalapozása (közlekedés, fűtés, csomagolás, étkezés, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás)


A föld

Legfontosabb témakörök:

• Helyünk az Univerzumban, a Föld, mint égitest
• A felszín kialakulása, lemeztektonika, vulkanizmus
• Élet a Földön, biodiverzitás; Ember a Földön, a környezetvédelem kihívásai


A víz

A program céljai: A víz, mint az élet egyik legfontosabb lételemének a megismertetése. A víz tulajdonságainak megállapítása. Széleskörű felhasználása. Az előzetesen szerzett ismeretek felidézése, önálló ismeretek, tapasztalatok gyűjtése. Tapasztalaton alapuló környezeti nevelés. Kreativitás fejlesztése.

Magyar kutatók

Oktatási célok:
• A Nemzeti Alaptantervben meghatározott műveltségi területek kapcsolódási pontjainak kialakítása tudománytörténet mentén. A nemzetközi tudós elitben a magyarok szerepének és jelentőségének megismerése. A magyar jelenség meghatározása.
• A magyar tudósok sikereinek genetikai, tudománytörténeti és tudományszociológiai okainak megismerése. A biológia, a fizika és a kémia szoros összefüggéseinek és 20. századi gyors fejlődésének megértése történelmi háttér elemzésével.
• A nemzetközi tudós elit két legkiemelkedőbb magyar szereplőijének megismerése (Szilárd Leó, Teller Ede). A tudományos ember, a homo scientificus megismerése és annak megértése, vajon mi hajtja, motiválja a sikeres kutatókat tevékenységükben?

Tematikus táboroztatás

Napközis tábor

A köznevelési intézmények oktatási-nevelési programjának megvalósítását, valamint kínálatának gazdagítását támogató tanórán kívüli szabadidős tevékenység természettudományos témakörökben.

Csillagászati tábor

5 napos csillagászati témájú napközis tábor.

A szakmai foglalkozások témái:
• Távcsöves megfigyelés az Obszervatóriumban
• GeoDome varázsgömb használata
• Csillagászati bemutató eszközök megismerése (tellúrium, optikai pad, csillagászati térképek, stb.)
• Csillagászati megfigyelési gyakorlatok (égtájak, Naprendszer modell építés, optikai kísérletek lencsékkel, tükrökkel, prizmával és optikai ráccsal, távolságmérés, stb.)
• Bevezetés az asztrofotózásba
• Előadások (bevezetés a csillagászatba, Naprendszer, planetológia, asztrofizika, galaktikus csillagászat)
• Külsős programok, kirándulással (Tápiómenti Bemutató Csillagvizsgáló, Szolnoki repülőmúzeum)